home inforrmation works contact link blog

 

STUDIO INFORMATION

NAME
SATO DESIGN STUDIO
YOSHIHARU SATO@¦BUSINESS PROFILE
ADDRESS
5-20-12 Takenodai, Nishi-ku Kobe-City 651-2274 Japan
tel.050-3413-2036@fax.078-992-0730
E-mail infor@sato-designstudio.com
DATE OF FOUNDATION

October,2007

BUSINESS CONTENTS
DESIGN
Architecture, Interior Design
Graphic Design
Web Design
CG Design Perspective
Design consulting and advise
Policy & Privacy
SATO DESIGN STUDIO or the provider has the rights such as copyrights about the use such as all contents of this website.
About all sentences, a figure, a photograph, an animation and constitution, you cannot use contents protected by Japan and the many laws of other countries without leave.
We try for appropriate protection after the observance in laws and ordinances by the personal information of the visitor, personal information of our staff.
About personal information to acquire from a customer, we establish a use purpose, a range of the use and, under the fair management, use it in the range that we informed it of beforehand.
About a use range
We use the data in the companies which entrust professional data management with it when we need it to perform our article and guidance of the service, in addition, to carry out business with the customer adequately and smoothly.
When we use it, we oblige it to the appropriate handling and carry out fair management.
Except cases by the official regulations of laws and ordinances, we do not do that we disclose it and offer it to the third person without the agreement of the customer.
For personal information, we consider security and we always try for management enforcement and take possible measures.
In addition, we try for improvement if necessary.
Copyright (C) 2008 SATO DESIGN STUDIO
All rights reserved. The copyright for this document is owned by SATO DESIGN STUDIO